Privacyverklaring

Acupunctuur Renee Baas


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (WGBO).

Dossier

In jouw dossier worden gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk of van belang zijn. Het doel van deze gegevensvastlegging dient onder andere: de behandeling, de administratie, het maken van afspraken en de facturering. De wettelijke bezwaartermijn van het dossier is 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging. In het dossier zal de volgende informatie worden opgenomen:

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • medische gegevens
 • zaken m.b.t. seksualiteit
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)

De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens mijn afwezigheid (na uw toestemming);
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg;
 • Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik om toestemming vragen.


Nota

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zoals;

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling
 • Kosten van het consult


Rechten

 • Bij de intake vraag ik toestemming voor het vastleggen en verwerken van de gegevens middels dit formulier;
 • Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • Je hebt het recht op intrekking van de verleende toestemming;
 • Je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit);
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe ik met jouw persoons-gegevens om ga bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl;


Beveiliging

Contact via email verloopt via een beveiligd systeem. Ik doe mijn best om jouw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot gegevens hebben.


Ik ben gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Je kunt dit reglement inzien op de NVA-website.